Optimering av arbetssätt och processer inom ett IT-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

Sammanfattning: Detta examensarbete ämnar till att identifiera kvalitetsproblem inom den studerade organisationen varpå kvalitetstekniska tillvägagångssätt appliceras i syfte av att framställa lösningsförslag. Rapporten innefattar teorierna SWOT, Sociala medielandskapet, hörnstensmodellen, processmodellering, processmognad, TQM, PDSA-cykeln, statistisk processtyrning, Ishikawadiagramoch tidigare forskning som anses adekvat. Arbetet är vidare en fallstudie där kvalitativa och kvantitativa data, övervägande av primär art, skapat underlag för rapportens innehåll. Resultat tyder på att det inom den studerade organisationen råder brist på nödvändiga rutiner och resurseffektivitet för att möjliggöra fortsatt progression. Företagets resurser nyttjas ineffektivt vilket anses hämma företagets utvecklingsmöjligheter. Att det inom organisationen finns kvalitetsproblem har utmynnat i en oönskad mängd ouppfyllda bokningar, en företeelse kallad timeouts. Företeelsen har sedermera lett till förlust av potentiell inkomst. Presenterat resultat påvisar vidare att det inom den studerade organisationen finns goda förutsättningar för tillväxt. Slutsatser som kan dras påvisar att den studerade organisationen i samförstånd med tidigare forskning står inför utmaningen att skapa balans mellan ettagilt arbetssätt och processmognad. Bristen på dokumentation och rutiner samt ett ineffektivt resursutnyttjande utgör stora hot mot tillväxt varpå tre lösningsförslag har presenterats. I rapporten redovisas följande tre lösningsförslag: förbättring av processmognad, förvärv av stylister samt aktivering av befintliga stylister och anskaffning av extrapersonal. För vardera enskild lösning har en individuellt utformad handlingsplan och en preliminärt utformad tidplan upprättats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)