Sjuksköterskors erfarenheter avarbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Det intensiva och påfrestande arbetet inom hälso- och sjukvården visade sig kunna leda till arbetsrelaterad stress. En hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar var orsaker som kunde öka stressen hos sjuksköterskorna. Definitionen av stress kunde förklaras på flera olika sätt, yttre och inre krav var gemensamma faktorer som påverkade stressreaktionen. Långvarig stress visade sig kunna leda till negativa effekter såsom hjärt- och kärlsjukdomar, utmattningssyndrom och störd sömnfunktion. Hanteringsstrategier eller så kallad coping innefattar tre huvudstrategier; problemfokuserad, emotionsfokuserad och meningsskapande. Dessa strategier kunde vara användbara för hantering av stress. För att kunna motverka stress i arbetet var Antonovskys teori: en känsla av sammanhang KASAM, användbar genom att öka motståndskraften för stress. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Databassökningarna utfördes i Medline via Pubmed där totalt 11 artiklar inkluderades. Huvudresultat: I litteraturstudiens resultat framkom olika hanteringsstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress. En god kommunikation, mentorskap på arbetsplatsen, självkännedom och uppväxt, återhämtning samt prioriteringar i arbetet var komponenter som visade sig vara behjälpliga. Slutsats: Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att hanteringsstrategier som sjuksköterskor använde sig av kunde generera i minskad stress på arbetet. Hanteringsstrategierna kan vara förslag som sjuksköterskor kan ta del av och vara användbara i sitt arbete för att hantera arbetsrelaterad stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)