Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. Allt sedan dess har vildsvinsstammen ökat och spridit sig i landet och stammen beräknas nu uppgå till cirka tvåhundratusen individer, spridda i större delen av södra Sverige. Vildsvinsstammens ökning och spridning har inneburit helt nya utmaningar för lantbrukare. Arten är opportunist och allätare och kosten inkluderar lantbrukarnas grödor vilket lokalt har inneburit mycket stora kostnader för drabbade lantbrukare. Vildsvinsstammen har för den svenska jägarkåren inneburit att det nu finns ett helt nytt viltslag att jaga vilket många har sett positivt på. Vildsvinen anses som ett attraktivt vilt att jaga för många jägare och har för vissa markägare blivit ytterligare ett sätt att tjäna pengar. Dessa olika intressen mellan markägare, jägare och lantbrukare har skapat konfliktytor där åsikterna skiljer sig stort i hur denna nya viltart ska förvaltas. Det problematiseras ytterligare av att vi de senaste åren har haft milda vintrar med väldigt god födotillgång på många håll av bland annat bok och ekollon vilket har gjort att vildsvinen gynnats. Uppsatsens syfte är att undersöka hur vildsvin påverkar ekonomin hos lantbrukare och markägare i mellersta Sverige och vilka åtgärder som vidtas för att undvika skador på åkermark. Vidare syftar studien till att undersöka om stängsling av åkermark är en praktiskt och ekonomiskt genomförbar åtgärd. Målet är att studien ska ge en förståelse för hur lantbrukare agerar för att hantera detta nya viltslag och om det går att se vildsvinet som en resurs och inte bara belastning för företaget. Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer där fem fallföretag intervjuats. Samtliga företag har haft en etablerad vildsvinsstam minst tio år på sina marker och har aktivt valt stängsling som strategi för att skydda sig mot skador på åkermark. Dessa fem fallföretag skiljer sig åt i storlek, om markägaren driver jordbruket eller om det är utarrenderat och huruvida jakt är en verksamhetsgren i företaget. Studiens slutsatser är att vildsvinet påverkar företagens ekonomi men på vilket sätt det påverkar kan bero på flera faktorer. En förutsättning för att vildsvinen ska kunna ses som en resurs för företaget är att marken ägs av den som brukar marken. En arrendator utan jakträtt har ingen möjlighet att dra nytta av vildsvinens värden. En annan förutsättning är att marken ska vara tillräckligt stor och ha en god arrondering. Vid rätt förutsättningar kan nettoavkastningen på vildsvinsstammen bli upp till 250 kr/ha visar resultaten utifrån denna undersökning. Stängsling är en åtgärd som ger goda resultat för de undersökta fallgårdarna till en kostnad som företagen accepterar. Flera av företagen ser stängslingen som en integrerad del i en förvaltning som även innehåller åtgärder som beståndsreglerande jakt, skyddsjakt i fält, avledande utfodring och foderskapande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)