Konstruera och tillverka en CNC-fräs för trä- och polymermaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

Sammanfattning: Detta kandidatarbete syftar till att möjliggöra tillverkning av formar för komposittillverkningpå Chalmers genom att konstruera och tillverka en CNC-fräs för träochpolymermaterial. Arbetet har utförts på Institutionen för Tillämpad mekanik,Chalmers tekniska högskola.En komplett treaxlig maskin har konstruerats och tillverkats, uppfyllnad av kravställningarhar verifierats genom simuleringar och en testplan för fysiska tester harupprättats. Som stöd vid framtida underhållsarbete och vidareutveckling har enkomplett CAD-modell av maskinen och ett kopplingsschema över dess styrsystemtagits fram. Maskinen tillverkades och monterades med hjälp av den utrustning somfinns att tillgå i Prototyplabbet på Chalmers.Den färdigställda maskinen öppnar upp för möjlighet till intern tillverkning av formarför komposittillverkning som inte tidigare funnits på Chalmers. Genom attChalmers Formula Student och Eco-Marathon-teamen själva kan tillverka formarförväntas kostnader associerat med detta kunna reduceras, dessutom ges större frihetatt testa olika konstruktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)