Gymnasieskolors inköpsprocess : En komparativ fallstudie av kommunala och fristående gymnasieskolors inköpsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är Statistiska Centralbyråns uppmärksammande om att kommunala gymnasieskolor har 7000 kronor dyrare kostnad per elev än den fristående gymnasieskolan. En av de bidragande faktorerna till att kostnaden är lägre hos fristående skolor kan vara att de har en mer effektiv inköpsprocess. Tidigare studier beskriver fristående skolornas situation som mer flexibel medan de kommunala skolorna präglas av mer byråkrati. Den problemformulering vi förhållit oss till var: Vad finns det för skillnad i inköpsprocessen vid kommunala respektive fristående skolor som leder till att kommunala skolor har en högre kostnad per elev?

Syfte: Syftet med studien är att utifrån en komparativ fallstudie finna de likheter och skillnader som återfinns i inköpsprocessen hos de olika skolverksamheterna. Därefter analyseras orsaker till inköpsrelaterade olikheter fram.

Metod: Vi har gjort en komparativ fallstudie av inköpsprocesser i gymnasieskolor som bedrivs av offentlig sektor och privata aktörer. Vår empiri bygger på semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner som berörs av hur inköpen går till på skolorna.

Empiri: Det empiriska resultatet visar att de aktiviteter som skiljer sig åt i inköpsprocessen är val av leverantör och tilldelning av kontrakt. De fristående skolorna har ett relationsfokus i sitt arbete med leverantörerna, något som de kommunala skolorna inte har möjlighet att skapa på grund av att de är tvingade att följa Lagen om offentlig upphandling. De fristående skolorna är mer flexibla vid val av leverantör då deras ramavtal inte är bindande. Det kan även konstateras att de fristående skolorna har ett större fokus på att hålla ner sina kostnader då de har ett vinstsyfte med sin verksamhet, medan de kommunala skolorna endast behöver sträva efter att hålla sin budget och att bedriva bra undervisning.

Slutsatser: Den största uppmärksammade skillnaden vi kunnat urskilja i studie är att friskolorna arbetar på ett mer flexibelt sätt. Friskolorna bygger sina ramavtal på en kostnadsorientering där relationen till leverantören ligger i fokus. De kommunala skolorna har istället en prisorientering vid val av produkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)