En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

Författare: Jenny Fridsén; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. Studiens kvinnliga informanter arbetar alla på en ledande position inom branscher som domineras av män, både på högre poster men även generellt inom organisationen. De teorier och tidigare forskning som ligger till grund för studien är dels genussystem och könsordning, homosocialitet och manlig dominans samt könsskillnader. Avsikten med studien är att belysa och undersöka hur kvinnliga ledare upplever ledarskapet i de branscher där dom är verksamma och även bemötandet från omgivningen. Dessutom undersöker studien hur informanterna arbetar med motivation. Studien visar på att informanterna inte upplever att kön biologiskt sett utgör något hinder utan att de motsättningar och hinder som de stöter på är socialt betingade. Kvinnorna i studien upplever viss diskriminering men ser även att det finns andra orsaker till den könssegregering som råder i deras verksamheter. Min förhoppning är att studien kan bidra till förståelse för hur man kan skapa möjligheter och förutsättningar för kvinnliga ledare att nå upp till de riktigt höga positionerna och kunna göra karriär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)