Herrelösa fastigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

Författare: Anders Kristensson; Peter Rämsvik; [2020]

Nyckelord: Herrelösa hus; inventering;

Sammanfattning: En herrelös fastighet är en fastighet som saknar en rättmätig ägare med rättshandlingsförmåga att företräda den. År 2004 utförde Lantmäteriet på uppdrag av regeringen en undersökning för att ta reda på hur många herrelösa fastigheter det fanns i landet. Efter en jämförelse mellan Skatteverkets organisationsregister och fastighetsregistret, kom Lantmäteriet fram till att det då fanns 365 herrelösa fastigheter. Undersökningen gjordes i anknytning till att nylagstiftning höll på att utformas som skulle underlätta de problem som fastigheterna orsakade. Sedan dess har inte någon ytterligare undersökning utförts och officiell statistik över hur läget ser ut i dag saknas. Regleringen som skulle underlätta hantering samt minska uppkomsten av antalet nya herrelösa fastigheter trädde i kraft den 1 april 2005. Syftet med denna studie är att utreda hur situationen med herrelösa fastigheter ser ut idag och om lagregleringen som infördes fungerar som det var tänkt att den skulle. De vanligaste anledningarna till att fastigheter blir herrelösa är att de överges under ett konkursförfarande eller att de bildas genom tillämpning av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL vid fastighetsbildning. Herrelösa fastigheter kan emellertid även uppstå på andra sätt, som till exempel vid oskiftade dödsbon. När egendom överges av ett konkursbo kallas det för abandonering. Det finns i dagsläget ingen uttrycklig lagreglering om abandonering så för närvarande utövas förfarandet med stöd av en omdiskuterad rättspraxis. Studien kan påvisa ett oroväckande resultat, dessa fastigheter ser ut att ha ökat i antal och dessutom vittnar kommunerna om att mörkertalet är stort. Rapporten tar upp flera exempel på problem som de ägarlösa fastigheterna orsakar samt olika situationer och omständigheter som myndigheter, kommuner och dess invånare ställs inför. Samtidigt redogörs för de möjligheter som står att finna för åtkomst och hantering av herrelösa fastigheter inom ramen för den svenska lagstiftningen. Är möjligtvis en herrelös fastighet det perfekta objektet för ockupation?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)