Sagotema med olika estetiska uttrycksformer i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Mikael Strömberg; Sofie Ekström; [2010]

Nyckelord: Förskola; Sagotema; Estetik; Bild; Drama;

Sammanfattning: Syftet med det här utvecklingsarbetet var att få djupare kunskaper om hur pedagoger kan använda sig av sagor och samtidigt ge barnen möjligheter att uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer så som bildskapande, dramatisering, sång och återberättande. Vi valde ut sagan om bockarna Bruse som sagotema där barnen under fyra tillfällen samlades för olika estetiska aktiviteter.  Arbetet genomfördes i en förskola på två olika avdelningar parallellt. Därefter dokumenterades aktiviteterna genom att observera och föra loggboksanteckningar. Vi fick under arbetet upp ögonen för vilka möjligheter det finns i att arbeta med sagan som tema men även hur viktiga våra förberedelser, vårt förhållningssätt och miljön är i förskolan. Arbetet med de estetiska uttrycksformerna ledde till ett lustfyllt och utvecklande lärande hos barnen. Det finns så mycket mer att göra med sagan än att bara läsa den för barnen och där har vi som pedagoger ett stort ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)