Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. Syftet med denna undersökning är att identifiera aspekter som påverkar upplevelsen av naturmarker när tillgänglighetsanpassningar görs i dessa. Frågeställningen är: Hur kan tillgänglighetsanpassningar gestaltas i samverkan med upplevelsevärden i fyra olika naturmarker? Metoderna som användes var litteraturöversikt och fallstudie. Fallstudien inkluderade platsbesök på tre naturum och en naturpark där inventeringar och data samlades in för senare analys. Inventerings- och analysmetoden baserades på Gordon Cullens, Serial Vision. Fokus låg på hur de visuella upplevelsevärden på platserna påverkas av tillagda element som ökar tillgängligheten till naturmiljöerna. Resultatet visar att vi kan påverka upplevelsevärdet och styra hur elementen påverkar platsen. Det visade sig att materialval, placering, informationsspridning & layout och kanalisering & zonering har stor betydelse för hur vi upplever platserna och dess upplevelsevärden. När en naturmark ska tillgänglighets anpassas behövs djupgående inventering och analys av området. Detta för att identifiera platsens upplevelsevärden och kunna göra gestaltningar och tillgänglighetsanpassningar som påverkar dessa värden minimalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)