Att leva med ett kroniskt sjukt barn. : - En litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Fler barn än någonsin överlever med kronisk sjukdom. När ett barn får en kronisk sjukdom påverkar det inte bara barnet i fråga, utan hela familjen. Det innebär att vårdpersonal är i mer behov än någonsin att kunna behandla och bemöta både det sjuka barnet så väl som veta hur bästa ta hand om familjen. Vårdnadshavarnas känslor och upplevelser i situationer kring barnets sjukdom, påverkar barnets välbefinnande. Därför är det viktigt att veta om vilka dessa känslor och upplevelser är för att kunna bemöta dem. Syfte: Att beskriva vårdnadshavarnas upplevelser av att leva med ett kroniskt sjukt barn. Metod: Litteraturöversikt där 9 kvalitativa artiklar, analyserade induktivt. Analysen gjordes med Fribergs 5-stegsmodell. Resultat: Det framkom fyra huvudsakliga teman. 1. Vårdnadshavarna upplevde ”Förändrade förhållanden i livet”. 2. Känslan av att ”Förlora kontrollen”. 3. Här presenteras vårdnadshavarnas upplevelser i “Det mellanmänskliga mötet”. 4. Vårdnadshavarna visade också “Lättnad”. Slutsats: Sjuksköterskans medvetenhet om vårdnadshavarnas påverkan och dennes förmåga att stötta dem i omvårdnaden av ett kroniskt sjukt barn är viktig. Familjecentrerad omvårdnad anses vara ett bra sätt för sjuksköterskan att involvera familjen i barnets vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)