Kvinnors upplevelser av långvarig yttre genital smärta

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Långvarig yttre genital smärta hos kvinnor i fertil ålder har visat sig innebära negativ påverkan på deras livskvalitet. Studier som beskriver dessa kvinnors upplevelser av yttre genital smärta saknas. Syfte: Att beskriva kvinnors uttryckta upplevelser av långvarig yttre genital smärta. Metod: Fem bloggar och 19 blogginlägg om kvinnors uttryckta upplevelser av långvarig yttre genital smärta analyserades med en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman. Ansatsen var induktiv och analysen fokuserade på det manifesta innehållet. Resultat: Analysen ledde fram till tre huvudkategorier som beskriver fenomenet: Att uppleva krav på den kvinnliga sexualiteten, Att vara rädd för en kärleksrelation och Att uppleva brister i vården. Slutsats: Långvarig yttre genital smärta har stora konsekvenser för de drabbade kvinnorna. Resultatet av denna studie kan ge barnmorskor ökad kunskap och förståelse för hur kvinnor med yttre genital smärta har det och därmed förbättra omhändertagandet och vården för dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)