Mångkulturellt bemötande. En empirisk studie om sjuksköterskans bemötande av Afrikanska invandrare i den Svenska hälso-och sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Dagligen möter vårdpersonal patienter från världens alla hörn vilket innebär attolika kulturer möts. Kulturkrockar och språkförbistringar är något som då kanupplevas. I omvårdnadsarbetet är det av vikt att förstå sig på patienten samt attkunna kommunicera. Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket gör attomvårdnadspersonal behöver ha kompetens hur man bemöter personer från andrakulturer. Syftet med denna studie var att ta reda på hur färgade afrikaner uppleverbemötandet från sjukvårdspersonal i svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingengenomfördes med intervjuer som spelades in. Intervjumaterialet transkriberadesoch analyserades med innehållsanalys. Totalt intervjuades sju personer medafrikanskt ursprung. Studien resulterade i fem teman. Resultatet av studien visadeatt informanterna var nöjda med bemötandet från sjuksköterskorna och övrigvårdpersonal, och upplevde vårdmötena positiva. Informanterna ansåg att viktigakvaliteter hos en sjuksköterska är förståelse, empati och tålamod. Brist påkulturell kompetens kunde överbryggas med ett professionellt förhållningssättsom innebär respekt och lyhördhet för varje enskild patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)