Mentalisering, anknytning och känsloreglering hos personer med schizofrenispektrumdiagnoser

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Andrea Sandgren; Frida Österlund; [2022-02-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Enligt mentaliseringsteorin finns det samband mellan anknytning, mentalisering och känsloreglering. Denna studie syftade till att analysera huruvida anknytning, mentalisering och känsloreglering uppvisar de samband som teorin stipulerar i en grupp personer med schizofrenispektrumdiagnoser (SSD). En enkätundersökning genomfördes med patienter från två öppenvårdsmottagningar specialiserade på psykossjukdom i västra Sverige (N=40). Datan analyserades med Spearmans korrelationsanalys. Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan hypermentalisering och känlsodysreglering. I övrigt fanns inga signifikanta samband mellan anknytningsmönster, hyper- och hypomentalisering samt känslodysreglering. Resultatet av de explorativa analyserna tydde på att det finns ett positivt samband mellan undvikande-rädd anknytning och hypermentalisering samt känslodyreglering. Resultatet indikerade även att gruppen med överdrivet upptaget anknytningsmönster visade högre grad av känslodysreglering än de med undvikande-avvisande anknytningsmönster. Studiens resultat ger inte stöd för samband mellan anknytningsmönster, mentalisering och känsloreglering hos personer med SSD. Dock bör resultatet tolkas med försiktighet på grund av det begränsade deltagarantalet. Vidare studier behövs för att med säkerhet kunna klarlägga samband hos den aktuella gruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)