Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Syftet var även att undersöka vilka kunskaper som krävs inom vården för att hantera barnmisshandel via sjukvårdsinsatser samt att undersöka om det fanns kulturella skillnader. Metod: Systematisk litteraturstudie. 13 artiklar inkluderades, sju kvalitativa, fyra fallstudier samt två kvantitativa. Resultat: Analyserad data visar samstämmighet av symtom hos barn som har utsatts för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Samband mellan mödrars psykiska hälsa och barnmisshandel via sjukvårdsinsatser kunde ses. Anknytningsmönster och mor-barn- relationen spelade en stor roll, liksom familjesituation och socioekonomisk bakgrund. Mödrarna hade ett stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse. Kulturella skillnader kunde inte påvisas. Screeninginstrument och videoövervakning var viktiga diagnosverktyg. Multidisciplinära team och samverkan var viktigt för att ge god omvårdnad till barnet. Sjuksköterskans kompetens, intuition och erfarenhet hade stor betydelse för omvårdnaden. Slutsats: För att ge den bästa omvårdnaden till barn i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser krävs vissa förutsättningar. Det krävs kunskap kring symtom samt samspelet mellan mor och barn. Ett nationellt journalsystem och screening skulle leda till att fler fall av barnmisshandel via sjukvårdsinsatser upptäcks. Det skulle även leda till större insikt om att denna typ av misshandel existerar. Det krävs mer forskning och samverkan om och kring barn som utsätts för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)