Transitionell makt Möjligheter till försoning och upprättelse

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstract Transitionell rättvisa behandlar frågan om hur man har ställt sig till förbrytare i en tidigare ordning. Här jämförs fyra länders lösningar till denna problematik, Kambodja, Rwanda, Guatemala och Sierra Leone. Ambitionen är att förklara varför dessa olika val har gjorts. Artikelns teoretiska utgångspunkt är kopplad till Huntingtons transitions-former. I artikelns centrum står dock en maktbalanshypotes, som hämtar inspiration från snarlika studier av bland andra Sriram och Lanegran. Dessa bygger på antaganden om att det är maktförhållanden mellan parterna i konflikten som avgör vilka lösningar som överhuvudtaget är genomförbara. Utifrån denna logik konstrueras en rundabordsmodell för att bättre fånga fallens kvalitativa dimension. Utifrån en empirisk studie av fallen och analys med hjälp av modellen drar författarna slutsatsen att hypotesen i stort får stöd. Till detta läggs kompletterande faktorer för att läsaren ska få en bredare förståelse för debatten och komplexiteten inom fältet. Nyckelord: transitionell rättvisa, massmord under inbördeskrig, jämförande fallstudie, maktbalanshypotes, rundabordsmodell

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)