Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. Att leda som chef vid förändringsarbete handlar därav mycket om att informera och skapa delaktighet. Många problem som har identifierats inom den offentliga sektorn under de senaste åren har kunnat kopplas ihop med brist på eller bristande ledarskap. Arbetssituationer i obalans, där krav som ställs inte stämmer överens med de resurser som tillhandahålls beskrivs vara en verklighet för många chefer, speciellt inom vårdande verksamheter. Ledarskapets villkor påverkas av ständiga förändringar, som leder till höga krav, som leder till att ledaren behöver hantera både kris, kaos och omställning. Därav har syftet med denna studie varit att undersöka chefers upplevelse av villkor för ledarskap vid vid förändringar och omställningar inom verksamheten. Forskningsfrågorna i denna studie har ämnat undersöka vilket ansvar ledaren upplever vid förändring och omställning, vilka krav ledaren upplever vid förändring och omställning samt vilka möjligheter och hinder ledaren upplever vid förändring och omställning i verksamheten. Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ metod då syftet med studien var att komma åt deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter av villkor för deras ledarskap vid förändring. Insamling av empiri har utförts genom både semistrukturerade intervjuer av enhetschefer inom vård- och omsorg samt deltagande observation.  Krav, stöd- och kontrollmodellen samt teorier om det transformativa ledarskapet har fungerat som inledande inspiration i studien, vidare har dessa tillsammans med teorier om förändringar och ledarskapets villkor använts vid analys och tolkning av empirin. Resultatet visade att de villkor som ledare har för att hantera, leda och genomföra förändringar idag är otillräckliga, då viktiga delar saknas. Dessa är information, delaktighet och tid, vilka är direkt kopplade till ledarens villkor för att kunna genomföra förändringar. I Studien framgick att deltagarna själva skapar ett nätverk med både kunskap, information och erfarenhet som då kan hjälpa dem i omskapandet av deras villkor för att kunna genomföra förändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)