Det var kul att se klassen samarbeta : En kvalitativ fokusgruppstudie om högstadieelevers upplevelser av ett hälsoprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka högstadieelevers upplevelser av ett hälsoprojekt. En högstadieklass i Uppsala län har under våren deltagit i ett pilotprojekt i syfte att utveckla metoder för fortsatta hälsofrämjande projekt samt på sikt förbättra ungdomarnas hälsa gällande ökad fysisk aktivitet, bättre kost- och sömnvanor samt en bättre sammanhållning i klassen. 19 av klassens 22 elever tackade ja till att delta i studien. Den kvalitativa metoden som använts för datainsamling är fokusgruppintervjuer. Eleverna fick tillsammans diskutera sina upplevelser, tankar och känslor kring hälsoprojektet och insatserna samt huruvida de har upplevt sin egen påverkan av projektets innehåll. Genom innehållsanalys plockades nio teman ut som senare bildade fyra kategorier. Kunskapsöverföring, samarbete och sammanhållning, klassens upplevelse av identitet, påverkan och delaktighet. Resultatet visade att majoriteten av eleverna inte upplevde att de fått märkbart ökad kunskap om hälsa, då många menade att informationens innehåll var sådant de visste sedan tidigare. Däremot menar de flesta att de upplevt en förändring inom klassen gällande samarbete och sammanhållning samt att samarbetsövningar är något de vill använda sig mer utav. En viktig sak som kom fram under intervjuerna var huruvida klassen uppfattade sin identitet och ställning på skolan. En slutsats som går att dra utifrån studiens resultat är att lyckad kunskapsöverföring och beteendeförändring är ytterst beroende av mottagarens tro på sin egen förmåga (self-efficacy) att utföra en förändring samt kopplat till individens intresse av förändring. En annan slutsats är att hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar behöver vidareutveckla metoder för att nå goda hälsoresultat för målgruppen. Hälsorelaterade förändringar i tonåren antas vara starkt kopplat till intressen, grupptryck och attityder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)