Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. Direkta möten med och erfarenheter från natur kan bidra till goda relationer och förståelse för människans samexistens med omvärlden. Men de politiska ideal om friluftsliv som har dominerat sedan 50-talet, präglar vistelse i natur så att motiven begränsas till folkhälsa, självförverkligande eller tävling. Naturens egenvärde är allt för ofta underrepresenterat. Bortsett från den traditionella och organiserade vistelsen i natur finns alternativa förhållningssätt. Även estetiska och sinnliga upplevelser kan bjuda in till ekologisk läskunnighet och förståelse för miljöns relevans och makt över våran tillvaro. Det här arbetet experimenterar med människors sinnesintryck och vardagliga fokus för att erbjuda möten med och rikta uppmärksamheten till naturen. Metoder från konsten och teater har inspirerat till ett utforskande arbete om hur konstnärlig gestaltning kan påverka människors relationer till natur, med fokus på upplevelsen. Under arbetet utvecklades en metod som prövades i fyra olika landskap, för att undersöka essensen av upplevelser i natur. Därefter gestaltades och regisserades två konstnärligt utformade naturupplevelser i urban miljö. Fullskaliga skisser gjorde det möjligt att leva sig in i och diskutera hur kropp och sinne påverkas i mötet med de iscensatta naturupplevelserna och hur de bidrog till att uppmärksamma natur eller samtida förhållningssätt till natur. Arbetet är ett exempel på hur landskapsarkitekter konstnärligt kan gestalta och regissera tillfälliga landskap och upplevelser inspirerade av naturen. Förhoppningen är att experimenten kan bidra till emotionella upplevelser som främjar moralen kring naturen. En förhoppning är att de gestaltade naturupplevelserna kan utgöra en länk mellan människa och natur i staden, samt öppna upp för alternativ till det traditionella friluftslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)