När larmen tystnar : En fältstudie av ett fartygs brygglarm och dess kausalitet på befälen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att utforska nautiska befäls attityder till larmen de kan ställas inför på sin brygga och den eventuella kausaliteten. Tidigare forskning inom larm och forskning inom optimering av brygglayouter presenterade ett problematiskt fenomen vilken av Papastavrou och Lehto kallas för cry-wolf. Detta fenomen beskriver att operatörer av system med larm, till exempel sjöfartsofficerare, tenderar att ignorera larmen om de utsätts för en hög frekvens av larm, denna höga frekvens kallar Al-Dabbagh och Tongwen för alarm-floods. Denna studie kommer fram till att cry-wolf fenomenet existerar ombord det fartyg studien utfördes på. Datainsamlingen utfördes med den kvalitativa forskningsmetodiken, främst genom semi-strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer kompletterades sedan med ostrukturerade observationer vilka utfördes under en nio dagar lång fältstudie. Studiens primärdata analyserades genom innehållsanalyser och detta gjordes ur det hermeneutiska perspektivet. Studien fann att befälen tenderar att ignorera larmen om larmen inte klassas som nödlarm. Vidare presenteras två potentiella lösningar som ämnar ge tillbaka den tyngd larmen borde associeras med. Utöver detta presenteras också en hypotes vilken syftar till att ta reda på om ett givet fartyg påverkas av cry-wolf fenomenet. Denna hypotes måste valideras innan den kan godtas som gångbar för sjöfarten som helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)