Val i slöjden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Slöjden är ett ämne och har varit så sedan 80- talet i skolans läroplaner, men fortfarande väljer eleven slöjdart inför termin eller år fast slöjd är ett ämne. Slöjden är också en plats där väldigt många val görs från dels läraren men också från elevens sida. Hur lärarna reflekterar över de olika valen och vilka valmöjligheter, lärarna och eleverna faktiskt har, kan vara intressant att undersöka. Det nordiska slöjdperspektivet när det gäller val kan också vara av intresse. Skiljer sig Sverige från de övriga nordiska länderna eller inte när det gäller val i slöjden? Undersök-ningen speglar både behöriga lärare och obehöriga lärares reflektioner av deras val och val-möjligheter. Lärarna har också arbetat i slöjden olika lång tid därför kunde eventuella skillna-der i erfarenheter i slöjden vara intressanta att ta del av.Syftet med undersökningen är att lyfta behöriga och obehöriga slöjdlärares arbetsvardag och försöka se vad som ligger bakom de olika valen som de möter i slöjden. Kan lokaler och ut-bildningar vara ett hinder för att slöjdämnet kan få vara ett ämne i verkligheten och inte bara när det är dags för betygssättning? Vill och kan lärarna arbeta med slöjd som ett ämne när de inte själva är utbildade i ämnet slöjd? Elevernas och lärarnas valmöjligheter i slöjden omges av ramar, politiska och ekonomiska, men hur kan slöjdundervisningen komma till sin rätt? För att nå syftet med undersökningen gjordes intervjuer med sex informanter var för sig. Hjälpmedel var ljudupptagning och också anteckningar som gjordes under intervjuerna. Resultaten redovisas i detta arbete genom att informanterna, var för sig, beskriver sin upplevelse av val och valmöjligheter i slöjden som sedan ställs mot de andra informanternas svar.Slutsatsen av lärares val och valmöjligheter visar att beroende på lärarnas ålder, erfarenheter och utbildning gör de sina egna ställningstaganden utefter kursplanen. Det finns ingen tydlig gräns mellan obehöriga och behöriga slöjdlärares syn på val och valmöjligheter i slöjden. Ele-ver behöver begränsas i sin valmöjlighet både för läraren och elevens skull. Resurser påverkar valmöjligheterna och skolslöjden i norden visar ingen tydlig forskning kring val i slöjden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)