Barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen : En webbaserad enkätundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen.Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in genom en webbaseradenkätundersökning som sammanställdes med deskriptiv statistik. Resultat: Totaltbesvarade 130 barnmorskor i webbenkäten. Medelåldern var 34 år och hade examineratsmellan år 2016–2020. Majoriteten av barnmorskorna, 69 %, önskade en längre introduktionpå arbetsplatsen under första året och att möjligheten till mentorskap och planeradereflektionstillfällen var undermålig. Från fritextfrågor om förbättringsförslag gällande förstaåret på arbetsplatsen utvecklades fem kategorier: betydelsen av stöd från kollegor ochchefer, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, möjlighet till handledning och mentorskapsamt god löneutveckling. Slutsatser: Barnmorskeutbildningen hade förberett dem välinför arbetsrollen men barnmorskorna saknade stöd inom första året som verksambarnmorska. För att säkerställa barnmorskornas trygghet ansågs det viktigt med enindividanpassad introduktion som inte utgick från antalet veckor utan fokuserade på känslanav trygghet. Kliniska implikationer: En god arbetsmiljö med öppet klimat, tillgång tillmentor samt möjlighet till reflektion ansågs som bidragande faktorer till att främjasjälvförtroendet inom det första året. En kombination av delaktighet i arbetslaget, stöd frånkollegor och chefer, kunna ge god vård, bli sedd och respekterad samt ha en godlöneutveckling bidrog till meningsfullhet i professionen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)