Tidigt föräldrastöd -Pappor och bebisar i grupp

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Marie-louise Holm; [2021-12-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att få en ökad förståelse för eventuella utmaningar i att bli pappa och om aktuell pappagrupp upplevdes vara till stöd i detta. Studien hade en kvalitativ design baserad på analyser av intervjuer med sex gruppdeltagare. Resultatet tyder på att relationen till barnet och känslan av att vara förälder dröjde där pappornas fokus tenderade ligga på upplevda förluster. Vissa svårigheter såsom till exempel brist på omsorgsgivande modeller och en utsatthet kopplat till manliga normer framträdde. Resultaten finner stöd i tidigare forskning. Samtliga pappor upplevde gruppdeltagandet hjälpsamt. Interventionen ledde till upplevd ökad psykisk hälsa, ökad mentalisering, stärkt föräldraroll och stärkt relation till barnet. I fortsatt forskning uppfattas behov av mer djupgående analyser med fokus på omsorgsrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)