Osäker tid, osäker budget? En studie om hantering av osäkerhet i kommunala budgeten

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar hur kommuner i budgetdokument har hanterat den osäkerhet somMigrationsverket har förmedlat i sina prognoser för 2015 och huruvida kommunerna harhanterat osäkerheten som ett problem. Utifrån tidigare forskningsunderlag om budgetanvändes en dokumentanalys där budgetdokument, årsredovisningar och prognoserundersöktes. Analysen tog form utifrån konstruerade kategorier vilka framställdes utifråntidigare forskning, något som formade både insamlandet av och analysen av empirin.Uppsatsens urval består av 21 kommuner från Sverige, en från varje län. Valet av kommunergjordes genom ett systematiskt urval där kommuner med högst antal mottagna flyktingar frånvarje län valdes ut.Uppsatsens resultat visar på att de undersökta organisationerna inte har hanterat den ökadeosäkerheten på ett annorlunda sätt än tidigare år, trots påfrestning och problematik som följdav flyktingvågen under 2015. Mycket tyder på att kommunerna inte påverkades nämnvärt avosäkerheten, vilket kunde förklaras av flera olika faktorer. Dels tilldelades en stor mängdstatliga resurser för att hantera problematiken under året, samtidigt som kommunerna självavisade sig vara tämligen kapabla att hantera osäkerhet i framtiden under egen regi. Samtidigtuppfattades flyktingverksamheten bedrivas åsidosatta i förhållande till den dagligaverksamheten, där merkostnader och personalbrist var ett frekvent förekommande problemunder 2015. Vad resultatet ur denna uppsats kan erbjuda diskursen är ytterligare en nivå i enflerspråkig, mångdimensionell diskurs och en bild på hur ett urval av kommuner har hanteratosäkerheten i budget under flyktingproblematiken för 2015.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)