Kvinnors upplevelser av sociala medier, skönhetsideal och självkänsla

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Föreliggande studie har inriktat sig på att utforska hur kvinnor i åldrarna 18 – 35 år upplever sociala medier och dess eventuella påverkan på deras självkänsla och skönhetsideal. Tidigare forskning inom området har visat varierande resultat där både positiva och negativa aspekter framhållits. Vi har i denna studie utgått från Festinger’s Social jämförelseteori och Latané’s Teori om social påverkan för att försöka förstå hur sociala medier påverkar människor. Denna studie utfördes genom en kvalitativ intervjudesign där elva kvinnor intervjuades. Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av om och i så fall hur de påverkas av sociala medier gällande skönhetsideal och självkänsla. Materialet analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys och resulterade i fem teman: Kroppsideal, Förvrängd verklighet, Att jämföra sig med andra, Mognadsprocess och Att följa rätt konton. Att följa rätt konton ansågs vara en lämplig väg för att undvika sociala mediers negativa påverkan. Fel konton, de som visar den perfekta och falska verkligheten, ansågs kunna leda till stress, en känsla av misslyckande och dålig självkänsla medan rätt konton som visade verkligheten med alla dess skavanker ansågs kunna förmedla en bekräftelse om att ”Jag är okej, jag duger som jag är”. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)