Kommunikation inom byggprojektledning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Ishtar Alobaidi; Zanyar Alissio; [2018]

Nyckelord: Kommunikation; projektledning; brister;

Sammanfattning: Nyckeln till ett lyckat projekt är en god kommunikation mellan inblandade parter vilket är en utmaning. Det finns en hel del kommunikationskanaler och kommunikationssätt i byggbranschen för att människor skall kunna kommunicera och integrera med varandra. Det är viktigt att tydliggöra de regler och verktyg (projektnätverk) som används i varje projekt. Kommunikationsbrister har påverkan vad gäller projektets budget och det slutliga resultatet. Enligt en undersökning som Svensk Byggtjänst har gjort kostar byggbranschens kommunikationsbrister ungefär upp till 32 miljarder kronor per år. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur kommunikationen fungerar i dagsläget inom byggprojektledning samt hitta bättre kommunikationsvägar för att nå ut med information på ett effektivare sätt och minimera kommunikationsmissförstånden. Det finns många frågor gällande hur man kan minimera kommunikationsbister. I denna rapport kommer följande frågor att besvaras: • Hur tydlig är kommunikationen i ett byggprojekt från start till slut? • Vilka kommunikationsvägar föredrar projektledare och andra projektdeltagare? • Hur tolkas kommunikationen av andra mottagande parter? • Hur ser projektledare och andra projektdeltagare på dagens plattformar? Dessa problemställningar besvarades inledningsvis via en teoristudie för att stärka bakgrunden och ge en djupare uppfattning om ämnet. Därefter genomfördes intervju- och enkätundersökningar med totalt 32 deltagare. Dessa deltagare var främst projektledare och byggledare men även andra projektdeltagare. Undersökningen visade av de kommunikationskanaler (personliga möten, telefon, plattformar och e-post) var det personliga möten som var det mest uppskattade. Det positiva med möten är att det ger möjligheten till att besvara de frågor och funderingar man har på plats. Nackdelen med personliga möten är att de är tidskrävande och kostsamma i jämförelse med de andra kommunikationskanalerna. Det som ersätter nästintill personliga möten är videomöten. Det är billigare att kommunicera med videomöten, trots detta används de inte så ofta bland deltagarna. Studien visar även att IT-verktyg i byggbranschen är några år efter jämförbart med andra branscher. Detta beror på branschens komplexitet och att det inte finns ett enat verktyg för kommunikation. Resultaten i den här studien visar att en förbättrad kommunikation kostar pengar genom att införa fler personliga möten. Trots det här är det i slutändan gynnsamt med tanke på att fel och missförstånd minimeras. Därmed kan det ses som en vinst för varje projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)