Problematiskt spelande : En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. För att få mer klarhet i det spridda kunskapsläget var syftet i denna studie att i en samlad undersökning undersöka huruvida samband mellan sociala faktorer och ett riskabelt dator-och tv-spelande såg ut. En enkätundersökning genomfördes på 82 gymnasieelever i åldrarna 18–20 år med utgångspunkt i Gaming Addiction Identification Test (GAIT) och frågor rörande socialekologiska fenomen. Data analyserades statistiskt genom medelvärdesanalys och regressionsanalys. Analyserna visade att ökad grad av instabil boendesituation, ekonomisk problematik, avsaknad av stöd från föräldrar, avsaknad av stöd från vänner och avsaknad av samhällstillhörighet visade samband med ökad grad av riskabelt spelande. Pojkar uppvisade riskabelt dator- och tv-spelande oftare än flickor och regressionsanalys visade att manlig könstillhörighet kunde predicera riskabelt spelande. Slutsats är att det kan förmodas att vissa socialekologiska fenomen samt könsskillnader kan ha en inverkan på spelandets natur, men att det utifrån studiens begränsningar finns ett vidare behov av kartläggning av riskspelandets socialekologiska karaktär för att kunna dra generella slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)