Intern Kommunikation är A och O. : En kvalitativ fallstudie på Siemens om vikten av intern kommunikation för framgångsrikt hållbarhetsarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Johanna Bergdahl; Viktoria Björnsson Spets; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vikten av hållbar utveckling har vuxit de senaste åren och fler och fler organisationer har insett vikten av att integrera hållbarhet i organisationens strategi och adressera både sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter. Tidigare forskning visar att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är starkt beroende av medarbetarnas engagemang och vilja att samarbeta och att en förutsättning för det är god intern kommunikation. Trots betydelsen av medarbetarnas engagemang och intern kommunikation för implementering och utveckling av hållbarhet är detta fortfarande ett relativt outforskat område. Forskning och tidigare studier om kommunikation och hållbarhet har främst fokuserat på extern kommunikation. För att bidra med ny kunskap och förståelse för den interna kommunikationens betydelse för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete har vi genomfört en fallstudie på teknologiföretaget Siemens där följande frågeställningar har besvarats; 1. Hur arbetar Siemens med hållbarhet idag? 2. Hur arbetar Siemens med intern kommunikation av hållbarhet? 3. Vilken roll har intern kommunikation för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Syftet med studien är att kartlägga hur Siemens arbetar med hållbarhet och bidrar till en hållbar utveckling. Vi ämnar också undersöka hur Siemens arbetar med intern kommunikation kopplat till hållbarhet. Detta för att skapa en förståelse för den interna kommunikationens betydelse för medarbetarnas engagemang och kunskap kopplat till hållbarhet, och hur det i sin tur kan leda till ett stärkt hållbarhetsarbete. För att kartlägga hur Siemens arbetar med hållbarhet har sju kvalitativa intervjuer och tre gruppintervjuer genomförts med organisationens olika affärsområden. För att undersöka hur Siemens arbetar med intern kommunikation har 4 semistrukturerade intervjuer genomförts tillsammans med nyckelpersoner inom hållbarhet och/eller intern kommunikation på Siemens. Kartläggningen av Siemens visar att de bedriver ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete och att det är en integrerad del av organisationens övergripande strategi. Siemens visar vidare på en förståelse för hållbarhet som en konkurrensfördel och har visionen att bli ett Business to Society-företag som bidrar till global samhällsnytta. För att skapa en effektiv kommunikation visar studiens resultat att det är viktigt att prioritera och ha en tydlig strategi för den interna kommunikationen av hållbarhet samt att enkla och slagkraftiga budskap kommuniceras genom lämpliga kanaler till berörda medarbetare. Studien visar slutligen att det finns starka samband mellan effektiv intern kommunikation, medarbetarens förmåga att agera hållbart och ett stärkt hållbarhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)