Svenska kyrkan och katolicismen: Legitimeringsstrategier i Svenska kyrkan 1920-1955

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Med hjälp av läroböcker och kyrkliga tidsskrifter från 1930‒ 1940‒ och 1950‒talet har jag undersökt hur synen på katolska kyrkan har förändrats inom Svenska kyrkan och i läroböcker i Sverige. Jag har med samma material även undersökt hur kommunismen har påverkat denna syn. Jag har tittat på hur författarna har använt samtidshistoria för att legitimera Svenska kyrkans roll i samhället och bland andra kristna samfund. Resultaten jag har fått fram visar att trots att den Svenska kyrkans antikatolska hållning aldrig försvann var man tvungen att belysa positiva aspekter kring den katolska kyrkan för att kunna bevara den kristna tron. Man kände att kristenheten var hotad eftersom det svenska samhället sekulariserades alltmer samtidigt som det kommunistiska hotet i Europa växte sig allt större. Man blev därmed tvungen att hitta allierade inom den kristna världen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)