Landskapsarkitekten som kommunikatör : möjligheter och utmaningar med formgivning av miljöer som kommunikationsmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Detta arbete har undersökt landskapsarkitektens möjligheter och utmaningar att kommunicera genom formgivning av miljöer med utgångspunkt i en undersökning av Skogskyrkogårdens symboliskt gestaltade landskap. Genom en litteraturöversikt undersöktes arkitekternas visioner med Skogskyrkogårdens gestaltning och hur deras visioner förmedlats till mottagaren genom visuella upplevelser. En analys av gestaltningen genomfördes genom Jay Appletons (1996) analysmodell med utgångspunkt ur teorierna om The Prospect and Refuge och The Habitat Theory. Målet var att undersöka vilka delar av gestaltningen som en majoritet av platsens besökare uppfattar och vilka som i stället inte kunnat anses vara allmängiltiga. Resultaten landade i en diskussion som belyste svårigheterna att i ett pluralistiskt samhälle använda sig av formgivning baserat på kulturella och historiska symboler, där formgivning som i stället baseras på miljöpsykologins kunskaper om människans uppfattningar av miljöer, ansågs mer allmängiltiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)