Hjälp, marknadsföringen vet allt om mig!

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att bidra med ny kunskap och en djupare förståelse kring konsumenters upplevda gränser inom individanpassad marknadsföring. Studien ämnar ta reda på konsumentens uppfattning av när individanpassad marknadsföring upplevs negativ och överträder konsumentens subjektiva gräns. Forskningsfråga: Vid vilka gränser upplever konsumenten att individanpassad marknadsföring går från att vara accepterad till att uppfattas som negativ? Metod: Studien utgår från en abduktiv kvalitativ forskningsansats för att beskriva och förstå individers tankar och upplevelser. Intervjuer genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjumetod. Teoretiskt perspektiv: Teorierna behandlar integritet, expectancy violation theory, makt samt konsumentens attityd mot marknadsföring och är det teoretiska ramverk som ämnar stödja och ligga till grund för arbetets analys. Empiri: Empirin består av upplevelser av individanpassad marknadsföring från 15 respondenter mellan 18–60 år, med varierande bostadsort, sysselsättning och social levnadsstandard för att fånga en bred och noggrann empiri. Slutsats: Slutsatsen dras att konsumenten upplever att individanpassad marknadsföring går över gränsen när konsumenten förlorar kontroll då företagen utövar makt som får dem att agera annorlunda, ändra sin vilja, acceptera företagens villkor samt när företagen kontrollerar omvärldsbilden. När individanpassad marknadsföring överträder den personliga sfären vid upplevt obehag, övervakning, förlust av kontroll över informationsspridning samt beroende på kontext, informationsinnehåll och aktörer. Även när konsumenten upplever irritation på grund av integritetsintrång, för mycket eller märkbar reklam samt bristande relevans eller trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)