Informationssäkerhet : Interna och externa hot i mindre företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Informationssäkerhet är en viktig aspekt i dagens samhälle då information i alla former är väsentligt för företag att förvalta och använda för att driva verksamheten vidare. Inom informationssäkerhet existerar det interna och externa hot. Syftet med denna rapport är att undersöka hur mindre företag upplever interna respektive externa informationssäkerhetshot samt hur de hanterar dem. Frågeställningen till studien presenteras nedan. Till vilken grad påverkas mindre företag av informationssäkerhetshot? Den primära frågeställningen är uppdelad i två frågor som presenteras nedan Till vilken grad upplever mindre företag interna hot? Till vilken grad upplever mindre företag externa hot? I studien beskrivs shadow security, brist på utbildning och stöld på informationstillgångar som tre största interna informationssäkerhetshot. Ransomware, phishing och bring your own devices beskrivs som tre av de största externa informationssäkerhetshoten. Detta resultat förväntas att kunna ge kunskap och bidra till identifieringen och försåtelsen av olika informationssäkerhetshot mot mindre företag. De respondenterna som har deltagit i semistrukturerade intervjuerna under denna studie hade alla någon slags roll som IT-ansvarig på respektive företag. Alla intervjuer genomfördes med företag från Hälsingland.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)