LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. Forskningsfrågor: Fråga 1: Vilka krav ställer företagen på influencers i förhållande till influencers vardag? Fråga 2: Hur påverkas influencers vardag av företagens krav? Fråga 3: Vad kan förbättras i samarbetet mellan influencers och företag? Teori: Tematisering av influencer marketing och influencer-yrket med centrala begrepp samt tematisk analys. Metod: Kvalitativ halvstrukturerad temaintervju, tematisk analys av materialet. Material: Intervjuer med 5 influencers samt en respondent från byrån Nine Agency. Resultat: Resultatet visar att vardagen på ett eller annat sätt alltid kommer påverkas av influencer-yrket men att man kan underlätta denna påverkan genom att visa upp en äkta bild av vardagen samt att företag ger friare tyglar vid samarbeten. Resultatet visar även att företag som är mer insatta i influencer marketing tenderar att ställa mer rimliga krav och för att kraven ska förbättras kräver det att företag blir mer insatta i influencer marketing samt att den personliga kontakten mellan företag och influencers förbättras. Slutligen visar resultatet att företag behöver förbättra sin approach vid första kontakten med influencern. De behöver utöver detta förbättra den personliga kontakten, ge bättre återkoppling samt bli bättre på att betala influencern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)