Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth : Skillanden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth – Skillnaden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Adam Lindh & Cecilia Persson. Handledare: Jonas Kågström. Datum: 2018 - Maj. Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur miljömässig marknadsföring påverkar konsumenters WoM utifrån Delmas och Burbanos organisationstypologi. Metod: Ett kvasi-experiment utfördes där fyra marknadsföringsstrategier utvecklades för en fiktiv produkt utifrån Delmas och Burbanos organisationstypologi. Fyra jämförelsegrupper användes för att testa dessa marknadsföringsstrategier. En enkät för respektive strategi skapades där respondenterna presenterades med produktinformation och utvärdering av den fiktiva produkten, följt av ett antal frågor. Det totala antalet deltagare uppgick till 140 stycken fördelat över de fyra enkätgrupperna. Resultat & Analys: Resultat klargör skillnader gällande WoM inom Delmas och Burbanos organisationstypologi. Silent green- och vocal green-grupperna genererar högre WoM jämfört med greenwashing- och silent brown-grupperna. Resultaten påvisar också skillnader mellan WoM och miljömässig WoM. Dessa effekter förmedlas via upplevd miljömässig prestanda. Uppsatsen bidrag: Studien demonstrerar att miljömässig marknadsföring påverkar konsumenters WoM utifrån Delmas och Burbanos organiastionstypologi. En definition av miljömässig prestanda har utvecklats, någonting som saknats i tidigare studier. Vidare forskning: Studien påvisar skillnader mellan WoM och miljömässig WoM bör orsaken till detta undersökas vidare. Delmas och Burbanos organisationstypologi kan studeras ur ett makroperspektiv med verkliga organisationer. Ytterligare bör effekten av lagstiftning och sanktioner gällande greenwashing studeras. Nyckelord: Organisationstypologi, greenwashing, vocal green, silent brown, silent green, word of mouth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)