Företagares upplevda hinder vid start av e-handel : -En studie gjort ur ett företagsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Daniel Jonsson; Jokinen Fredrik; [2010]

Nyckelord: e-handel; företagande;

Sammanfattning:

Handel mellan människor har existerat i tusentals år genom byte av varor. För varje sekel som gått har handeln växt sig större och blivit mer global. Det skulle ändå dröja till slutet på nittonhundratalet innan e-handeln slog igenom. Sedan e-handeln introducerades har den växt för varje år. Allt fler väljer att lägga upp hemsidor för sina företag och sälja sina produkter online. E-handel utvecklas i dagens samhälle på alla tänkbara sätt. Det finns en mängd litteratur och kurser som hjälper företagare att starta e-handel.Trots alla dessa hjälpmedel som ska hjälpa företagare att starta e-handel vill vi påstå att det fortfarande existerar flera hinder för företagare som väljer att starta e-handel. Vi har därför valt att undersöka vilka hinder företagare ställs inför när de väljer att starta e-handel.Syftet med vår studie är därmed att undersöka vilka områden företagaren upplever som problematiska när denne valde att starta e-handel och finna eventuella lösningar för att överkomma dessa hinder.Vi har valt att undersöka företagare i Umeå- och Skellefteå-regionerna för att få företagares syn på vilka dessa hinder kan vara. Vi har också valt att ta med en franchisekedja för att kunna jämföra om det är lättare att starta e-handel på detta sätt.Eftersom våra företagare genom djupintervjuer kommer att berätta om sina egna erfarenheter de stött på när de startat och drivit e-handel anser vi att svaren kommer präglas av ett subjektivt förhållningssätt som vi därefter kan tolka och jämföra med teorin. Vi kommer också i denna studie använda oss av ett subjektivt synsätt. Vilket tyder på att vi använt oss av den hermeneutiska kunskapssynen.Studien i sin helhet kommer att vara av kvalitativ karaktär då vi anser att denna metod ger oss en djupare förståelse till varför dessa hinder uppstår och hur de kan lösas. Vårt teorikapitel bygger på allt ifrån äldre motivationsteorier till de nyaste e-handels teorierna från tjugohundratalet. Men hjälp av dessa vill vi ge läsaren en överskådlig blick över en del av de hinder som existerar. Här har vi också valt att avsluta med en modell som vi utvecklat själva, utifrån våra utvalda teorier, som pekar på de största hindren som finns inom branschen.Empirikapitlet bygger på fyra stycken djupintervjuer med företagare som säljer elektronik och multimedia. Vi har gjort det enkelt att följa med i texten då vi fokuserar på modellen som finns i slutet av teorikapitlet och de teman som denna modell berör.I analyskapitlet reflekterar vi och drar kopplingar mellan våra företagare och de hinder som de upplevde när de startade e-handel. Även här har vi gjort det lätt att följa med i texten.Slutsatsen från vår studie visar att det finns en del hinder för företagare som väljer att starta e-handel. Dessa hinder finns främst inom marknadsföring, kostnader, och tekniska tjänster. Trots dessa hinder tror vi att framtiden är ljus för e-handeln och den kommer säkerligen att slå nya rekord även under kommande år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)