Vem får bistånd?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen nedan behandlar ämnena media och bistånd genom att undersöka det potentiella sambandet mellan medial exponering och mängden utvecklingsbistånd. Hypotesen lyder att ökad medieexponering av ett visst land är direkt korrelerat med ökat utvecklingsbistånd till samma land. För att besvara hypotesen genomfördes inledningsvis en kvantitativ innehållsanalys av mängden artiklar svensk tryckt press skrivit om de undersökta länderna under 27 års tid. Därefter analyserades biståndsuppgifterna för respektive land i relation till de specifika ländernas mediala exponering, det vill säga ovan nämnda artiklar, för samma tidsperiod. Relationen mellan media och bistånd sammanställdes sedan genom en regressionsanalys, där ett signifikant samband visade sig finnas. Resultatet av denna undersökning har sedermera analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk, bland annat baserat på Robinsons CNN-effekt och McCombs teori om dagordningen. Analysen pekar på att medial exponering påverkar biståndsallokeringen både genom att influera beslutsfattare personligen, men också genom att styra opinionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)