Hemparty : en studie om hur det är möjligt att tillämpa hempartyts säljverktyg på internet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: I ett samhälle där tiden blir en allt mer avgörande faktor ökar konsumenternas efterfrågan på tidsbesparande konsumtion. E-handel erbjuder konsumenter besparandet av tid och bekvämlighet genom att det är möjligt att göra inköp, när som helst och var som helst. När företag väljer att tillämpa e-handel innebär det att de inte längre kan möta kunden öga mot öga. Vid hemparty, som är en form av direkthandel, sker försäljningen i direktkontakt med kunden. Försäljningen äger rum i kundens hem tillsammans med dennes vänner och bekanta. Deltagaren på ett hemparty erbjuds personlig försäljning likväl som möjlighet att prova och uppleva produkten. Samma möjlighet erbjuds dessvärre inte över internet. För produkter som behöver upplevas, såsom kläder, krävs kreativa e-handelslösningar för att komma nära den fysiska upplevelsen som ges vid hempartyn. Detta leder fram till uppsatsens forskningsfråga: Hur kan ett direkthandelsföretag inom modebranschen tillämpa hempartyts säljverktyg på internet i form av en nätbutik?För att besvara vår forskningsfråga krävs det att vi tar reda på vilka hempartyts säljverktyg är, detta gör vi i samarbete med direkthandels- och klädföretaget Cattis Design och dess kunder. Genom att låta företagets kunder besvara en internetenkät ville vi få en uppfattning om vad dem hade för attityder till hemparty och klädinköp över internet. Tillsammans med den kvantitativa metoden har vi även utfört kvalitativa undersökningar i form av en företagsintervju och en observation under ett hemparty. Tillsammans med resultatet från våra undersökningar och litteratur har vi kunnat definiera vilka hempartyt säljverktyg är. Vi har kommit fram till att direkthandelsföretag som vill tillämpa hempartyts säljverktyg på internet bör fokusera på att involvera och engagera kunden i köpprocessen. Nätbutiken bör vara personlig och ge kunden möjlighet att få personlig rådgivning. För att skapa känslan av socialt umgänge i en nätbutik kan företag använda sig av sociala medier och på så sätt låta kunderna integrera med varandra. Several direct selling companies see the e-commerce as an opportunity to provide their customers with more available products, by giving them the opportunity to place orders over the internet. Direct selling, in form of home parties, is a unique way to create a consumers base for a company. When the company has established a solid customer base, it’s possible to develop the business by starting a store on the internet or in some cases a traditional commerce store. Selling through home parties means that the company usually conducted face-to-face manner either where products are demonstrated to an individual or to a group. The service gives directly to the costumers who are offered personal selling as well as the opportunity to try out and experience the product in their homes, or in other location away from permanent retail premises. E-commerce does not offer the customers the same opportunities for personal selling over the internet. Nor does the customer have the same opportunity to experience the product. For products that need to be experienced such as clothes that need to be tried on, requires creative e-commerce solutions for getting close to the physical experience when the personal touch is often missed by consumers on the internet. This paper is therefore discussing how a direct selling company can apply the same sales tools on the internet which home party gives.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)