Elgitarrundervisningens dilemma

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Fredrik Lydén; Tobias Grim; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Vi är båda elgitarrister och verksamma gitarrpedagoger. Vi vill genom dettaarbete söka svar på vad det finns för lämpligt undervisningsmaterial, som knyter sammangehör, musikteori och praktik på ett bra sätt. Vi vill även finna vilken den bästa vägen är föratt förmå eleven att ta tillvara på sina musikaliska kunskaper och använda dem i ett praktisktsammanhang. Det är svårt att hitta bra läromaterial till elgitarrundervisning och detta kandelvis bero på att elgitarren är ett så pass nytt instrument.Syfte: Vi ville hitta bra vägar för att sammanfoga gehör, musikteori och praktik ielgitarrundervisningen. Vi sökte även efter bra undervisningsmaterial som kopplar sammanmusikteori och praktik på ett bra sätt.Frågeställningar:Hur kan läraren stödja eleven i utvecklandet av förmågan att koppla samman singehörsmässiga och praktiska kunskap i musikutövandet?Hur finner vi bra läromedel för elgitarr att använda i vår framtida lärargärning?Material och metod: Vi använde oss av en kvalitativ intervjustudie samt analyserade utvaldlitteratur. De intervjuade informanterna var fyra gitarrlärare som arbetar på olikakunskapsnivåer. Vi arbetade både tillsammans och var för sig med kontinuerliga samtal omarbetets innehåll. Genom att hela tiden hålla varandra uppdaterade om vad vi hade skrivit,följde vi tillsammans arbetets utveckling och ventilerade åsikter om hur vi ville utformaarbetet.Resultat: De intervjuade lärarna använde läromedel efter undervisningens utformning. Tre avinformanterna gjorde eget material och det tycker vi är en indikation på att det inte finnstillräckligt med material för elgitarr. Svaren skilde sig åt i frågan angående om det finns braläromedel för gitarr på marknaden. Endast en av lärarna ansåg att det fanns tillräckligt medbra undervisningsmaterial för att täcka hans undervisningsbehov. Vi fann flera svar utifrånden litteratur vi läste och intervjuresultaten när det gäller att sammankoppla gehör, teori ochpraktik i undervisningen. Genom gehörsutlärning kan läraren välja att kringgå vissamusikteoretiska moment i undervisningen. Genom att ge en elev erfarenhet av att förstå någotutifrån flera perspektiv kan eleven så småningom förstå helheten. När läraren lär ut ett nyttmusikaliskt begrepp måste läraren återkomma till det i senare undervisning för att eleven inteska glömma det. Eleven bygger vidare på sina befintliga kunskaper och skapar kognitivascheman runt olika ämnen. Genom att försöka integrera gehörs och musiklära iundervisningen kan gitarrläraren få eleven att lättare koppla ihop teori och gehör till ettpraktiskt sammanhang. Genom att integrera gitarrundervisningen med teori undervisningen såfår eleverna ut mer av ämnena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)