Produktkalkylering som beslutsunderlag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Författare: Adam Willbo; Emran Ibishi; [2014]

Nyckelord: Produktkalkylering; beslutsfattande;

Sammanfattning:

Syftet med produktkalkylering att sammanställa kostnader för ett kalkylobjekt under hela förädlingsprocessen för att senare övergå till att vara ett underlag för beslut inom flera olika områden i ett företag. Kalkylunderlaget måste således visa en korrekt spegling av kalkylobjektets kostnader för att företagsledningen ska kunna ta de beslut som krävs för att nå en högre lönsamhet samt tillväxt. De direkta kostnaderna kan enkelt härledas från redovisningen till produkten, dock framstår de indirekta kostnader som en svårare upp-gift. Fördelningen av material- och tillverkningsomkostnader beräknas genom varierande fördelningsnycklar vilket skapar en påläggsats som läggs på produktkostnaden. Eftersom påläggsatsen är likadan på alla produkter oavsett om intensiteten i förädlingsprocessen varierar kraftigt, leder detta till att produktkalkylen inte speglar den verkliga kostnadsbil-den på ett rättvisande sätt för kalkylobjekten.

Syftet med denna uppsats var att studera hur en annorlunda fördelning utav omkostnader i den traditionella påläggsmodellen inom produktkalkyleringen kan skapa en mer rättvi-sande kostnadsbild av en produkt. Vi har även studerat hur påläggskalkylen används i beslutsfattande och tagit fram alternativa modeller för omfördelning av material – och tillverkningsomkostnader för vårt fallföretag, vilket är Starke Arvid AB. Företaget har eftersökt en annorlunda fördelning av omkostnader i syfte att få fram bättre kalkylun-derlag för verksamhetens beslut. För att få en uppfattning kring problematiken för om-fördelningen av omkostnader har vi undersökt tidigare forskning genom att samla in och studera vetenskapliga artiklar inom det specifika området. Vi har även intervjuat nuva-rande ekonomichef på Starke Arvid AB som skapat produktkalkylen på företaget.

Teorin visar att den traditionella metoden att fördela omkostnader skapar en snedfördelad produktkostnad där produkter kan få antingen en för hög eller låg fördelning utav om-kostnader, därför rekommenderar många forskare att företag ska gå över till en aktivitets-baserad produktkalkylering för att få en mer rättvis fördelning. Vi har tagit del av Starke Arvid ABs produktkalkyl och de har valt påläggsmetoden för att beräkna självkostnaden.

Vår slutsats är att omfördelningen av omkostnader bör baseras på orsak- och verkan sam-bandet. Precisionen på arbetet med att skapa en rättvis kostnadsfördelning styrs utifrån avvägningen mellan nytta och kostnad. För att skapa ett större rättvisa kan produkter grupperas och få varierande påläggsats beroende på gruppens andel av fördelningsbasen. Detta ger en större nytta av produktkalkylen utan en markant kostnadsökning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)