Omklädningsrum på idrottsgymnasium : En kvalitativ studie om elevers upplevelser kopplat till idrottsbakgrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur elever på idrottsgymnasium upplever omklädningsrummen i skolans kontext samt hur deras bakgrund inom idrotten påverkade deras upplevelse. Studien söker svar på frågorna: - Hur påverkar elevernas bakgrund deras upplevelse av miljön i omklädningsrummen? - Hur upplever elever på ett nationellt idrottsgymnasium miljön i omklädningsrummen? Teori och metod Studien genomfördes med kvalitativ metod där datainsamlingen skedde genom intervjuer med sex elever på olika nationella idrottsgymnasium. Respondenterna handplockades utifrån ett strategiskt urval, då samtliga var studerande på idrottsgymnasium och utgjordes av lika många tjejer som killar, samt studerade på tre olika skolor. Därefter analyserades datan med grund i Bourdieus begrepp om habitus, fält och kapital. Resultat Samtliga deltagare hade positiva erfarenheter kopplade till omklädningsrummet, och deras idrottsbakgrund möjliggjorde deras odramatiska inställning till omklädningsrummet även i skolans kontext. Omklädningsrummets funktion rapporterades primärt som en plats för ombyte men också till viss del för socialt umgänge och avkoppling. Endast en av eleverna i studien duschade i skolans omklädningsrum, övriga duschade inte av logistiska skäl. Respondenterna menade att en god sammanhållning var viktig för den upplevda tryggheten i omklädningsrummet, men även omklädningsrummets utformning angavs som en viktig punkt. Det framkom även att deltagarna följer de normer som råder i omklädningsrummet de befinner sig i. Slutsats Individernas idrottsbakgrund påverkar hur de upplever skolans omklädningsrum men inte till den grad att de är immuna mot rådande normer. Omklädningsrummen i skolans kontext har ett annat syfte än omklädningsrummen i idrottsliga sammanhang. Vidare konstaterades att omklädningsrummets utformning påverkar tryggheten oberoende av tidigare vana, men att sammanhållningen utgör en grundläggande pelare för den positiva upplevelsen. För att främja miljön bör således riktas mot att skapa god gemenskap och utforma omklädningsrummen på ett tryggare sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)