Vattenträdgården i Norrvikens trädgårdar : historia, restaurering och utveckling

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sammanfattning: Norrvikens trädgårdar utanför Båstad, skapad av Rudolf Abelin, är en park som ligger många varmt om hjärtat och det även mig. Trädgården har lidit av dålig ekonomi ända sedan den skapades och där av förfallit en hel del. Nu håller man på att utarbeta nya förslag till att kunna bringa inkomster till trädgården. Norrvikens trädgårdar var Rudolf Abelins andra trädgård i livet och han ägnade hela sin själ åt den. Det är en stor trädgård som består av flera olika delar. Trädgården är uppbyggd med en huvudaxel och två sekundära axlar. Den delen jag valde att se närmare på var Vattenträdgården, trädgårdens andra huvudaxel upp över Hallandsåsen. Vattenträdgården var den del av trädgården som Rudolf Abelin inte hann bli färdig med innan han gick bort. Mitt syfte har varit att utarbeta en utvecklingsplan med ett historiskt perspektiv över Vattenträdgården. Abelin fick sin inspiration ifrån sina utlandsresor och då främst från Italiens renässansoch barockträdgårdar. För att ta tillvara på trädgården och utveckla den är det viktigt att man ser till platsens historia och Abelins tankar när han skapade den. Förr hade vattenträdgården en väl fungerade vattentrappa. Den verkade som en tydlig siktlinje uppför åsen och hade fina parterrer. Idag fungerar inte dammarna ordentligt och växtmaterialet har ändrat sig en hel del. Buxbomsparterrerna och idegransalléerna är bland annat borta och det har ändrat platsens karaktär och uttryck. Jag har arbetat fram mitt förslag genom intervjuer, litteraturstudie och gammalt bildmaterial. Litteraturstudien är baserad på text som Abelin själv skrivit. Med hans tankar och visioner om trädgården samt gammalt bildmaterial från hans ledande tid i trädgården har jag gjort ett återskapande förslag till framtiden. Mitt förslag återgiver platsen den karaktär som den hade då Rudolf Abelin skapade den genom att bevara kontakten med den omgivande naturen men ändå tydligt visa skillnaden mellan natur och trädgård. Att förstärka terrasserna i trädgården genom att plantera in de idegransalléer och buxbomsparterrer som fallit bort i tidens gång samt att understryka hur viktig och central vattentrappan är i denna trädgård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)