”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner sig vilsen. En religiös tro kan för vissa utgöra hela deras livs-och världsuppfattning och påverkar såväl deras medvetande och tänkande som vardagliga liv. Det finns dock de som inte har valt att inträda i en religiös värld utan är ofrivilligt uppväxta i den. Dessa personer upplever oftast någon grad av tvivel, men som nödvändigtvis inte behöver medföra någon större förändring. Ett upplevt tvivel kan dock innebära att personen väljer att lämna den religiösa rörelsen, vilket oftast får betydande och problematiska följder för den utträdda personen. Denna uppsats syftar till att uppmärksamma komplexiteten ett utträde från den religiösa gruppen Jehovas vittnen innebär, genom att försöka förstå och förklara hur någon som har utträtt förhåller sig till sitt tidigare liv innan utträdet. För att möjliggöra detta och för att kunna förstå hela den sammanhängande historien krävs det kunskap om varför man väljer att lämna, det vill säga utträdesorsaken. Uppsatsen syftar närmare bestämt till att lyfta fram problematiken ett utträde medför och försöka förstå hur man hanterar en sådan omfattande förändring, samt hur det påverkar ens identitet. Studien grundas på tre intervjuer med personer som alla är tidigare medlemmar av Jehovas vittnen och som blivit uteslutna. Intervjumaterialet kodades sedan utifrån de centrala teman som kunde identifieras och som kan liknas vid olika faser i utträdesprocessen, för att därefter analyseras med hjälp av narrativ metod för att kunna fånga intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Materialet knöts sedan samman med utvald teori och hade både funktionen av att stärka teorin och visa på dess brister. Resultatet av studien visade att utträdesorsaker är högst individuella då de var olika för alla tre. Trots varierade orsaker kunde samtliga utträden kopplas till båda utträdemodellerna men i varierad omfattning. Studien visade nämligen att ett av utträdena på grund av sin ovanliga utträdesprocess inte helt överensstämde med en av modellerna och därför kan den uppfattas något svag. Det framkom även att deltagarna hade olika förhållningssätt till sin identitet som tidigare vittnen, vilket kan vara beroende av hur långt fram man är i utträdesprocessen och om man fortfarande har någon emotionell anknytning till samfundet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)