Ledarverkstan: En ledarskapskurs om evidensbaserat ledarskap: Kan den evidensbeläggas?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att undersöka om en ledarskapskurs med fokus på evidensbaserat ledarskap gav någon mätbar effekt. Utformningen av kursinnehållet är baserat på ett antal forskares (Bandura, 1977; Dweck, 2008; Wheelan, 1990; mfl.) resultat och teorier gällande ledarskap och grupprocesser. Kursen är indelad i nio moduler till vilka en enkät konstruerats med frågor som delats in i nio motsvarande dimensioner. Särskilt intresse fanns att se om en attitydförändring avseende kursdeltagarnas inställning till ledarskap som en egenskap - någonting man är eller ett beteende – någonting man gör skett under kursen. Dessa dimensioner och attityder mättes genom självskattningar genomförda av kursdeltagarna (för- och eftermätning). Signifikant förändring i kursens tänkta riktning klarlades i fyra av nio kursmoduler samt attityden om ledarskap som beteende eller egenskap. Relevansen av resultaten diskuteras med slutsats om att reell förbättring eventuellt kan ses i två eller tre dimensioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)