Godkänd revisor - en överflödig titel? : En studie om revisorers inställning till titlar utifrån revisionsplikt och utbildning

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Henrik Westerhaag; Erika Wallin; [2008]

Nyckelord: Godkänd revisor;

Sammanfattning:

Uppsatsens titel: Godkänd revisor – en överflödig titel? En studie om revisorersinställning till titlar utifrån revisionsplikt och utbildningSeminariedatum: 30 maj, 2008Ämne/kurs: Företagsekonomi, examensarbete, 15 hpFörfattare: Erika Wallin, Henrik WesterhaagHandledare: Dan NordinNyckelord: Revisionsplikt, revision, godkänd revisor, auktoriserad revisor,redovisning, utbildning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka orsakssambanden mellanrevisionsplikt, revisorstitlar och utbildning utifrån en anpassningtill EU.Metod: I vår undersökning använder vi oss av den kvalitativa metodenför insamling av empiri. En induktiv ansats lämpas bäst här då vimed hjälp av empirin söker svar på problemställningen samtbeskriver branschförhållanden. Tillförlitlighet och giltighetgranskas och slutligen redogör vi för uppsatsens upplägg.Teori: För att kunna skapa en förståelse runt ämnet redovisning ochrevision och allt som hör till förklarar vi relevanta begrepp ochteorier.Empiri: Vi har i vår insamling av empiri pratat med representanter fråntre olika revisionsbyråer. Respondenterna har titlarna assistenter,godkända och auktoriserade revisorer. Svaren frånrespondenterna indelas i tre kategorier för att görainformationen överskådlig och lättläst.Slutsatser: När revisionsplikten avskaffas för små och medelstora företaguppstår en osäker marknad för revisorerna med betoning på degodkända. Samtliga respondenter är positiva till förlaget om attavskaffa en revisorstitel. Slutligen finner vi skäl att se överutbildningens längd och utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)