Viljan att vårda : Utmaningar i vården av patienter med ett beroende

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Dagligen ger sjuksköterskor vård till patienter med ett beroende, en vård som idag har blivit allt vanligare. Tidigare forskning visar att patienter med ett beroende upplever en bristande kunskap och bemötande hos sjuksköterskor. Dessa patienter har en önskan till utökad utbildning och kunskap inom ämnet beroende för sjuksköterskor. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med ett beroende. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ analysmetod enligt Evans med elva kvalitativa artiklar, där de sammanställdes för att hitta gemensamma nyckelfynd och fenomen. Resultat: Två teman framkom som visade sjuksköterskornas upplevelser om att vårda patienter med ett beroende. Begränsningar i vårdandet och en strävan efter ett vårdande förhållningssätt, där otryggheten, svårigheterna i att smärtlindra och den bristande kunskapen som var det utmanande i vårdandet. Samtidigt framkom vikten av att se hela patienten bakom beroendet och att ge av sig själv som sjuksköterskor för att uppnå en god vård. Slutsats: Den bristande kunskapen och bemötandet hos sjuksköterskor ansågs som de huvudsakliga problemen och en önskan att utvecklas. Genom en ökad kunskap och förståelse för patienter med ett beroende kan sjuksköterskor ge den vård som patienter har rätt till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)