Förgiftning orsakad av liljor hos katt

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Vissa liljors njurtoxiska effekter på katter har beskrivits i litteraturen i snart 25 år, trots detta är den toxiska komponenten i liljan inte identifierad. Toxinet verkar dock vara vattenlösligt och själva blomman har i studier visat sig vara mer toxisk än bladen, även om hela växten är giftigt. Symptom som ses vid liljeförgiftning hos katt är kräkningar, anorexi och depression. Om förgiftningen inte blir behandlad utvecklas njursvikt till följd av tubulär nekros. Studier har visat att pankreatit kan uppkomma och att vissa arter av lilja kan ha toxiska effekter på levern. I dagsläget behandlas liljeförgiftade katter genom att att förhindra upptag av toxinet med emetika, magpumpning och aktivt kol. Vätsketerapi används även för att eliminera toxinet snabbare. I svårare fall när förloppet har fortskridit har hemodialys visat sig vara den enda behandling med viss effekt. Prognosen är dålig om behandling inte startas inom 18-24 timmar efter att katten har intagit växten. Den behandling som i dagsläget är praxis är dock inte nämnvärt specialiserad utan den är mer allmän behandling vid förgiftning. Fler studier behövs inom området för att kunna utöka kunskapen om vilka ämnen i liljan som är toxiska och utveckla den medicinska behandlingen av katter förgiftade av lilja. Studier visar att kattägares kunskap om liljors toxicitet är bristfällig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)