Den svenska resemarknaden : En jämförelse av konkurrensstrategier på en mogen marknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Denna uppsats behandlar den svenska resemarknaden och om olika reseföretags tillämpning av konkurrensstrategier kan skapa framgång och hjälpa dem att överleva på en mogen resemarknad. Arbetet bygger på en jämförelse mellan tre reseföretag som distribuerar resor, för att undersöka och analysera olika konkurrensstrategiers verkan på den svenska resemarknaden.

Tre reseföretag med olika inriktningar på marknaden jämförs i uppsatsen, KILROY travels Sweden AB, Ticket Travel Group AB och MyTravel Sweden. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod genom personliga intervjuer med respektive företag.

I analysen görs en jämförelse av reseföretagen som konkurrenter till varandra. Det som har framkommit i intervjuerna jämförs med utvalda teorier i analysen. En kombination av konkurrensstrategier används för att utreda vilka köpare och leverantörer som finns och om det finns hot från potentiella etablerare och substitut. Företagens mål, strategier, föreställningar om branschen och möjligheter för utveckling utreds. Deras positioner på marknaden motiverar också valet av strategi och hur pass aggressiva de bör vara i sina marknadsföringssatsningar. Marknadsföringsmixen visar vad företagen behöver utveckla och förbättra.

De tre undersökta reseföretagen har varit framgångsrika på så vis att de har funnits länge på den svenska marknaden, är väletablerade och har kända varumärken. Företagen använder huvudsakligen tre distributionskanaler för att vara tillgängliga för kunderna, genom butiker, Internet och telefon.

Konkurrensstrategier har en verkan på den svenska resemarknaden då konkurrenssituationen skapar ett behov av analys och planering, så att företagen kan bedöma konkurrenterna på ett riktigt sätt. En analys av konkurrensen görs lättast genom att använda de verktyg som redovisats i denna uppsats. De svenska reseföretagen kan skapa framgång och överleva genom en tillämpning av konkurrensstrategierna. Företagen måste då utföra kontinuerliga analyser av resebranschen och konkurrenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)