Hur upplevs fysisk aktivitet och träning av personer med depression? En kvalitativ intervjustudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Syfte: Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Studier visar att fysisk aktivitet ger likvärdig positiv effekt som annan behandling. Syftet med studien var att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet och träning samt underlättande och hindrande faktorer hos personer med depression   Design och metod: Kvalitativ, explorativ och deskriptiv design. Fem semistrukturerade intervjuer utfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes.   Resultat: För att presentera den data som insamlats i intervjuerna formulerades sex kategorier med 23 underkategorier. Resultaten tyder på såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva upplevelser under och efter träning. Det visade även på upplevda hindrande och underlättande faktorer för att påbörja och vidmakthålla träningsvanor. Exempelvis kunde socialt stöd, uppföljning, struktur och träningsvana fungera underlättande. Försvårande faktorer var exempelvis stresskänslighet och depressionens inverkan. Slutligen framkom potentiella förbättringsmöjligheter inom hälso- och sjukvård, såsom mer frekventa träningstillfällen.    Konklusion: Fysisk aktivitet påverkar det upplevda måendet positivt för informanterna i studien. Det finns faktorer som underlättar och försvårar möjligheten att vara fysiskt aktiv. Studien tyder på att det går att förbättra nuvarande behandlingar med bland annat mer kontinuitet och frekventa träningstillfällen samt socialt stöd och uppföljning. En förhoppning är att studien kan bidra med ytterligare kunskap om vad som behövs för att öka möjligheten för personer med depression att kunna ta del av fysisk aktivitet som en behandlingsmöjlighet.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)