Skolans klassrumsmiljö påverkar lärandets innehåll

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

i den tidiga undervisningen i grundskolan inom ämnet svenska så har inlärningsmiljön stor betydelse. Genom att introducera en föränderlig språkmiljö stimuleras elever till att bli nyfikna, intresserade och aktiva. Att möblera så alla ser alla, inkluderar ett tydliggörande av vilka man har tillgång till och möjliggör samtal med flera personer samtidigt. Rum för samtal och diskussioner är viktigt i lärandeaktiviteter. Studien syftar till att generera kunskap om hur lärare organiserar den fysiska klassrumsmiljön, samt motiv för densamma. Denna studie avgränsar sig till den fysiska miljön och fokuseras på hur klassrumsmiljön används för att skapa stimulans och variation i elevers lärande när det gäller ämnet svenska. Det är frågan om em kvalitativ undersökning där fyra ansvariga lärare ansvariga för elever inom årskurs 1-3 har intervjuats. Genom dessa intervjuer, vilka har kompletterats med en dokumentation av klassrumsmiljön inom de olika skolorna,har jag belyst faktiska förhållande inom skolan. Vid bearbetning av insamlad information och olika sätt att relatera till litteraturgenomgången, har det varit möjligt för mig att belysa klassrumsmiljön i det som varit syftet med detta examensarbete. Resultatet visade att alla lärare tyckte att den fysiska klassrumsmiljön hade betydelse för elevers lärande i svenska. De nämnde att miljön ska vara inspirerande och lustfylld. Flera av de intervjuade lärarna framhöll att det är viktigt att skapa miljöer som inbjuder till olika möjligheter av placering. Eleverna får då möjlighet på ett varierande sätt tillfälle till samarbete, samt ges tillfälle att utveckla ett rikt språk i form av att lyssna, diskutera och reflektera. Lärarna lyfte fram att lärande och utveckling sker i samspel och att kommunikation är en viktig del i att skapa en språkstimulerande klassrumsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)