Förslitningstester på avfasade skäreggeometrier, vid spårfräsning i seghärdningsstål

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Författare: David Mihic; [2017]

Nyckelord: Skärande bearbetning;

Sammanfattning: Verktygstillverkaren Mircona har rapporterat om kvalitetsbrister för deras frässkär, där skäreggen tenderar att flisa och orsaka abrupta brott. Eftersom Mirconas nuvarande skärsortiment till deras slitsfräsar är hämtat direkt från deras svarvsortiment är skärgeometrin inte anpassad för den intermittenta bearbetning som skapas från en fräsoperation. Syftet med arbetet är att utveckla ett mer högpresterande verktyg för Mirconas slitsfräs NGOT 27. Målet är att ta fram ett nytt förslag till en förbättrad skäreggsgeometri för Mirconas slitsfräsar med fokus på skärets förslitning. Därför har en mindre avfasning med varierande lutning och bredd tillämpats på skäreggen. Dessa testas experimentellt. Litteraturstudie visade att avfasade skäreggar förstärker skäreggen, reducerar förslitningen och minskar energiförbrukningen med upp till 20 procent. För att utföra experimentet gjordes en försöksplan med ett fullständigt faktorförsök, där den uppkomna förslitningen på skärets spånyta och släppningsyta studerades. Insamlade data analyserades med det statistiska, analysprogrammet MODDE. Dessa visade att avfasningens bredd hade störst inverkan på spånytans förslitning och en mindre samverkanseffekt med avfasningens lutning. Insamlade data för skärets släppningsyta visade låg statistisk signifikans. Med utgångspunkt från bearbetningsmaterialet och använd skärdata orsakar en fasbredd på 0,3 millimeter spånhamring vilket ger en överdriven förslitning på skärets spånyta. Avfasningen behöver inte överstiga 0,2 millimeter fasbredd och 20° negativ lutning för att tolerera slagpåkänningar från fräsoperationens intermittenta bearbetning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)