Erfarenheter under cancerbehandling : En narrativ analys baserad på åtta kvinnors självbiografier

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige drabbas en av tre av cancersjukdom men två av tre överlever. Fler kvinnor än män drabbas av cancersjukdom där ärftlighet och ohälsosamma levnadsvanor är betydande faktorer. Oro, rädsla och ångest är vanliga reaktioner vid ett cancerbesked och under cancerbehandlingen. Det kan påverka individens lidande och livslust. Primärvården har en samordnande roll i sjukvården och i framtiden kommer primärvården få ett större ansvar för cancersjukvården. Distriktssköterskan behöver därför ha ökad kunskap kring patienter med cancersjukdom avseende oro, rädsla och ångest. Syfte: Syftet i denna studie var att belysa kvinnors erfarenheter under cancerbehandling.  Metod: Studien har en kvalitativ design där datainsamling utgjordes av åtta självbiografier författade av kvinnor. Narrativ tematisk analys användes för att analysera berättelserna. Analysen genomfördes på både manifest och latent nivå.  Resultat: De åtta kvinnornas upplevelser av oro, rädsla och ångest under cancerbehandlingen beskrevs genom tre teman med nio kategorier. De tema som framkom var Den ständiga pendlingen mellan trygghet och tuffa påfrestningar, betydelsen av att ta tillvara på tiden och förändringarna på ett personligt plan. Det framkom att kvinnorna hade känslor som pendlade mellan ensamheten under cancerbehandlingen gentemot tryggheten som fanns bland familj och vänner. De fann också strategier för att hantera sjukdomens biverkningar som påverkade deras identitet. Ett sjukdomslidande uppstod vilket bidrog till ett livslidande men trots det kunde kvinnorna finna livskraft.  Slutsats: Kvinnor som befann sig under cancerbehandlingen upplevde stor oro kring cancerbehandlingens effekt och risken för att återinsjukna. Återkommande upplevelser var ensamhet, rädsla, ångest och identitetsförändring. Distriktssköterskan behöver därför vara medveten om deras upplevelser vid bemötande och vårdande. Genom ett etiskt förhållningssätt kan en jämställd vård appliceras och stärka värdigheten hos kvinnor drabbade av cancersjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)